Investigar, compilar, conservar, divulgar... I sobre tot dansar. Per passar l'estona, per conèixer altra gent, per divertir-se... Des de fa més de cent anys.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
05/05/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 5 de maig.

1785 “Dia 5 de maig [...] Ha arribat a esta ciutat Antonet Ramires, cunyat de Po de l’Anna Maria, de retorn de son viatge a Rússia, havent-se detingut per causa del mal temps per mar en Cadis no sé si un o dos mesos, havent-li eixit bé los negocis de comerç. I ab lo que ha guanyat més ha estat en pega i alquitrà.”

1789

“Dia 5 de maig [...]

S’hermoseja de present, al tenor del portal d ela parroquial iglésia de Santa Maria del Mar que trau al Born, lo del costat, dit dels Sombrerers, per quedar en lo carrer dels Sombrerers; seguint después d’est los dos altres portals, lo Major, dit dels Bastaixos, i lo dels Fossar d eles Moreres; fent-se de limosnes d’alguns parroquians tal embelliment.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1794

“Dia 5 de maig [...]

Continúase lo embargo d’animals i carros de viures per lo manteniment dels paisans en Figueres; i segons últimament s’ha dit, s’han unit a nostre general, l’Exm. Sr. conde de la Unión, fins al número de vint mil a vint-i-cinc mil per envestit los francesos.  [...]

Determinat, ja d’alguns dies, d’anar a passar una temporada en est mes de maig en la torre d’en Peixau, en Badalona, hi he anat en esta tarda ab la companyia del doctor Ramon Ribera, mom fill Tano, i mossèn Esteve Fontdevila – per quedar-se en ma companyia – i lo Jaume Fontanals; llest que ja queda, en el tot, l’oratori nou per poder-s’hi celebrar lo sant sacrifici de la missa.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum segon: 1792-1794). Barcelona : Curial, 1987. (Biblioteca Torres Amat ; 5)

1796

“Dia 5 de maig [...]

Hi ha molt poble de Barcelona baboia, pués que per cosa de res s’alarma i amedrenta, com en est cas del soldat való i altres. En el d’est matí, la gent fugia d ela iglésia del Pi, havent oït tres crits disformes del soldat a l’entrar, resultant-ne tenir que beure aigua i malvasia: solent tals espants causar algunes basques o desmais, majorment a dones.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1798

“Dia 5 de maig [...]

En lo passeig nou de l’Esplanada s’han començat a construir uns enxubs alrededor dels arbres, de maó, per contenir la terra quan se fa lo riego, que es conduirà per uns conductos o canals, també de maó, que passaran d’arbre a arbre, ab la circumstància de que es podran netejar, lo que serà de molta conveniència per mantenir lo terreno, bé que serà una cosa que costarà molt diners. [...]

Avui s’ha acabat d’empedrar lo paviment del gran saló de la Llotja, obra de molt gust i primor, que forma uns dibuixos o dissenyos de pedra màrmol blanc i blau; y luego se passarà, en lo pati del frontis davant de Palàcio, a empedrar aquell lloc, aon se collocaran les barandilles angulars de pedra picada i, sobre, unes estàtues;  ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1801

“Dia 5 de maig [...]

És antigua costum de la nació celebrar-se les festivitats dels sants patrons i titulars de les ciutats, viles i demés poblacions ab les fires numeroses en què s’ajunten de molts pobles veïns los que gusten d’elles i serveixen de romeries als més distants per anar a disfrutar-les.

Són, pués, les fires una venda pública de vàrios gèneros i efectes del país, que se troben més baratos en uns llocs que en altres, lo que és cebo de molts comerciants que los transporten en matxos o carros, i és trasbals continuo que fa girar molt diner per mans de riques companyies, i logren sos pobles o llocs aont se celebren de moltes utilitats i beneficis, al mateix temps que serveixen de diversió i recreu. I perquè sa notícia arríbie en coneixement públic queden notades en lo «Pronòstic», ab la indicació dels mesos i dies en què es practiquen.”

Però les tals fires no són res en comparació dels encants o fires que tres vegades a la setmana se tenen en esta ciutat de Barcelona, davant la Llotja, i són en tot riques i abundants, fent-se tràfec o comerç de robes de seda, de teles, de mocadors pintats, i de tots los trastos i mobles que serveixen per l’adorno de cases i granges.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà Calaix de sastre : (volum cinquè: 1800-1801). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1803

“Dia 5 de maig [...]

Si que me toca, ab la saludable reflexió, vèurer-les [les cabòries] i tirar-les al canyet, com les bèsties mortes, i estar ocupat ab tot lo que m’angustia que no sia de la menor ofensa a Déu Nostre Senyor, com així en la diversió d’escriure totes estes notes curioses  en est i demés antecedents tomos meus manuscrits, intitulats Calaix de sastre o Miscel·lània, ab lo demés que tinc per una diversió variada, ab la música de mon pianofort i viola, ab les demés honestes i sèries ocupacions, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum sisè: 1802-1803). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 14)

1810

“Dia 5 de maig [...]

Han arribat a Montserrat a vèurer-nos i alegrarnos-en molt, los masovers de casa d’en Xarricó de l’Hospitalet, [...], i així conferenciats los tres ab mon querit fill Rafel, mon descans i bàculo de la vellesa a què he començat a entrar (mes encara no de molt setanta anys), [...], i en est matí, lo Ramon, fill d’una tal Marianna, ja difunta, que ens ha portat de Barcelona un gros llobarro, que l’hem menjat en lo dinar, i fer-nos tal peix bon profit, sent dels peixos que s’estimen en una taula.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a